Hånes Terrasse Borettslag

Informasjon til beboerne i Hånes Terrasse Borettslag

 

I Hånes Terrasse Borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne.

 

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli tryggere og et bedre sted å bo?
Oppdager du feil ved sittegruppene, skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skader på person eller bygninger, så ber styret dere om å melde ifra om dette.

Send skriftlig melding om skade til post@plommeveien.no  eller legg beskjed om dette i postkassen utenfor blokk 3D.

Elektriske anlegg
Rundt 40% av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyr. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske anlegget å gjøre.

Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på, det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift.

Andelseiere/beboere må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget tilhørende leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Boligselskapet har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og angler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold.

Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret anbefaler beboere til ikke å betale regningen før samsvarserklæringen er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved senere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller.


Røykvarslere og branntavla
Nytt røykvarslingsanlegg ble montert i hvert inngangsparti i boenhetene i 2022, samt nye branntavler ved hovedinngangene. Det står informasjon på oppslagstavla om bruken av denne.
Brukere har ansvar for vedlikehold og overvåking av øvrige røykvarslere i egen boenhet. Vedlikehold er bl.a testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende. 

Brannslokkingsutstyr
Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr som kan benyttes i alle rom tilgjengelig. Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret i boenhetene.

Man må foreta kontroll av pulverapparatet minst én gang i året og se til at manometernålen står på grønt. Vend på apparatet minst én gang i året slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass. Pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk. Har du egen husbrannslange, bør den sjekkes årlig for å se at det er tilfredsstillende trykk i slangen, at den er lang nok til å nå alle rommene, at den ikke lekker og kranen ikke er vanskelig å åpne.

Rømningsveier
Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddig og fri for hindringer. Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier, vinduer og balkong regnes som rømningsvei. Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler.

Branninstruks
Branninstruksen henger på oppslagstavlene i oppgangene, samt finnes også på hjemmesiden.

Våtrom og ventilasjon
Tips om forebyggende tiltak vedrørende vannlekkasjer

 • Bruk badet riktig i forhold til oppbygging og utrustning. Unngå unødig vannsøl på gulvet, for eksempel ved at opprinnelig badekar fjernes og at det dusjes rett på gulvet.
 • Skift pakning i rennende sisterner og dryppende armatur.
 • Rens sluk minst en til to ganger per år.
 • Skift vannslanger og avløpsledninger for vaske- og oppvaskmaskiner som er eldre enn 10 år.
 • Regelmessig kontroll bak/under oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og varmtvannsbereder.
 • Gjør alle i husstanden kjent med lokaliseringen av hovedstoppekranen.
 • Vannførende maskiner som monteres i rom uten slik, bør sikres ved å montere automatiske avstengningsventiler og vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant.
 • Kontroller at avløp fra vannførende maskiner er forsvarlig festet.
 • Steng for vanntilførsel når vannførende maskiner ikke er i bruk.
 • Ikke la vannførende maskiner gå når ingen er til stede eller når alle sover.

 

Ventilasjon

 • Sørg for god luftsirkulasjon i leiligheten. Avtrekksventiler (som suger luft ut av leiligheten) befinner seg gjerne på kjøkken eller baderom.
 • Ventiler (som sørger for at ny luft skal komme inn i leiligheten til erstatning for det som forsvinner ut i avtrekksventilene) befinner seg ved yttervegger, gjerne i tilknytning til vinduene ( i overkant eller ved siden av). Sørg for at alle disse ventilene er åpne.
 • Ventiler bør kunne stenges på spesielt kalde dager.

 


Vennlig hilsen Styret i Hånes Terrasse Borettslag