Hånes Terrasse Borettslag

INFOSKRIV 2020 FRA STYRET

NR.1 - 2020

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

Generalforsamlingen nærmer seg med stormskritt og vi håper så mange som mulig har anledning til å møte. Det kan være en fin anledning til å møte gamle og nye beboere.

 

Oppgangene/reklamasjoner

Noen av dere har savnet informasjon om stort og smått av det som foregår i borettslaget og kommet med forslag til endringer/forbedringer. Det har vært snakk om oppgradering av inngangspartiene og styret har ment at dette var noe vi ønsket å prioritere. Vi har fått et tilbud på dette, i første omgang for å få en oversikt over kostnadene. Dessverre har vi i år også hatt mange reklamasjoner som blant annet gjelder lekkasjer og ødelagte fliser på terrassene. Alle slike reklamasjoner blir tatt hånd om av vår regnskapsfører i DKS Bernt Ivar Olsen, som tar det videre med forsikringsselskap eller forsøker å få kostnader dekket av garantier. Vi må likevel ta en del av kostnadene selv, og dette kan bli noe uforutsigbart i årene som kommer da det stadig dukker opp nye tilfeller. Med dette som bakteppe, mener styret at det vil være fornuftig å legge oppussing av oppgangene på is et par år til vi ser konsekvensene av alle skadesakene. Vi ønsker i første omgang å få en oversikt over feil og mangler og forhåpentligvis gjøre noen tiltak slik at vi kan forebygge lekkasjer.

Vask og maling utvendig

Vi har bestilt vask av blokkene utvendig, glassrekkverkene vil også bli vasket da dette er mest hensiktsmessig i og med at man må regne med at disse vil bli tilgriset i forbindelse med vask av murveggene. Samme firma skal også male de hvite murveggene om det viser seg at vi bør gjøre det i år. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når det nærmer seg.

Private gjenstander i oppgangene

Vi har fått en del tilbakemeldinger som gjelder utsetting av private gjenstander i oppgangene. Vi i styret er enige om at dette bør begrenses mest mulig av flere grunner:

1.Rengjøringsfirmaet bruker lengre tid til vasking, da de må flytte på   mange gjenstander

2.Alle har ikke samme smak for hva som er pent og ikke.

3.Det er også stilt spørsmål om brannsikkerheten ved å ha for mye brennbart materiale i oppgangene?

 Ventilasjonsanlegget

Når det gjelder ventilasjonsanlegget, så får vi stadig tilbakemeldinger på misnøye med det. Noen ønsker at avsuget skal reduseres mer for å unngå å slippe ut for mye varme, mens noen ønsker at det skal gå for fullt større del av dag/kveld i forbindelse med matlaging. Ideelt sett så burde vi ha byttet ut anlegget, men dette er det ikke mulig å gjøre uten å ta opp ekstra felleslån som igjen vil føre til høyere husleie. Styret mener husleien er høy nok som den er nå som vi også har begynt å betale avdrag på felleslånet.

Dugnad

Det er ikke blitt arrangert dugnad på noen år nå. En av grunnene har vært at våre vaktmestere har holdt utearealene nærmest prikkfrie etter at Landskapsentreprenørene renoverte grøntområdet.

Et argument har vært at det er en hyggelig måte å bli kjent med gamle og nye naboer. Styret tenker at det er delte meninger om dugnad, men hvis det er utbredt ønske, så vil vi selvfølgelig arrangere det.

Grillfest

Kanskje det kunne være vel så hyggelig med en ny grillfest i år i stedet? I fjor måtte den avlyses siden den ble planlagt litt sent på sommeren og været var for ustabilt. Vi tenker at rundt St. hans kunne vært fint å arrangere en grillfest igjen. Det var over 80 påmeldte i fjor, så det var synd vi måtte avlyse, men vi ønsker å prøve igjen i år.

Gjesteparkeringene i garasjene:

Da disse sjeldent blir brukt av gjester, vil vi åpne for at beboere som ønsker det kan få leie gjesteparkering. De som ønsker dette må komme med en forespørsel til styret om hvilken plass de ønsker å leie, og er der flere som ønsker samme plass vil det gå på ansiennitet. Leien vil være kr 500,- per mnd. og vil bli lagt til husleien. Parkeringsplassen må bukes til kjøretøy og ikke som lagerplass for andre gjenstander.

 

NR. 2 – 2020 

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

 

 Koronakrisen

Dette angår oss alle, og vi henstiller alle å ta hensyn til de retningslinjer som hele tiden gjelder. Heldigvis klarte vi å arrangere årsmøte før restriksjonen ble for strenge til å få det til på normal måte, selv om vi ikke ble som mange som vi pleier. Vi må nok regne med at andre ting kan bli satt på vent pga. Korona, slik som brannøvelse og grillfest. Vi får bare se det hele an foreløpig.

Reklamasjoner

Vi ønsker nå at alle som ikke har meldt om vannskader, skader eller feil med fliser o.a. melder inn dette nå til styret slik at vi kan få koordinert reparasjonene.

TV/Internett og trappevask

Vi må øke TV/internett til kr. 390 og vask med kr. 175,- pr. mnd.  for å dekke inn økte kostnader her fra 01.04.2020.

Ryddeaksjon 8-11.mai

Det vil komme oppslag om dette når det nærmer seg. Kontainer vil bli satt ut foran hver blokk, og minner om at det IKKE LOV og kaste sorte søppelsekker i kontainerne, kun BLANKE gjennomsiktige sekker. Det skal heller ikke kastes EL produkter, maling m.m. Kun Standard restavfall.

STYRET

 

INFO NR. 3 – 2020 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

 Vask og maling

Nå som fasadene er ferdig vasket, viser det seg at en del av de hvite murene på terrassene trenger å bli grunnet og malt. Grunning og maling kan fås hos vaktmester etter avtale.

Reklamasjoner

Etter forespørsel har vi fått inn flere reklamasjoner i tillegg til de som allerede er meldt inn. Vi har dessverre utfordringer med å håndtere alt sammen innen rimelig tid grunnet Covid-19. Foreløpig er det ikke ønskelig at verken vaktmester eller håndverkere går inn i noen av leilighetene hvis det ikke er helt nødvendig, men vi vil selvfølgelig se om det likevel lar seg gjøre med det som haster mest.

Plommestua

Vil ikke kunne benyttes til annet enn styremøter foreløpig.

Karantene

Hvis noen av beboerne sitter i karantene og ikke har noen til å hjelpe seg med å handle mat/medisiner, vennligst ta kontakt med styret (tlf. 452 09 196 sekretær), så finner vi en løsning.

 

INFO NR. 4 – 2020 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

 

Parkering

En del beboere i borettslaget har 2 biler og da er det naturlig at spørsmål om parkering dukker opp. Vi i styret kom med et forslag tidligere om utleie av gjesteparkeringene i garasjene. Dette fikk vi protester mot siden dette blir en bruksendring av fellesområdet. Vi vil derfor ta det med som en sak på neste årsmøte til avstemming. Når det er sagt, så er det ingen ting i veien for at beboere som ikke bruker sin parkeringsplass, kan leie ut til andre i borettslaget. Dette er en privatsak som avtales og gjøres opp mellom den som leier ut og den som leier. Ønske om å leie ut, eller leie kan legges ut på hjemmesiden ved å sende mail til post@pommeveien.no  Eventuelt også henge opp lapper på oppslagstavlene i oppgangene.

Når det gjelder gjesteparkering utenfor blokkene får vi noen klager på at noen tar seg for mye til rette. Det er også stor uenighet hvor lenge det bør være lov til å parkere på de forskjellige plassene, så dersom det kommer forslag om endring på skilting kan dette sendes inn som forslag til neste årsmøte, så tar vi en avstemming på dette også. Styret ønsker ikke å være «parkeringsvakt» om noen skulle stå for lenge på gjesteparkeringene, men ber om at beboerne tar hensyn og ikke tar seg uforholdsmessig mye til rette. Ved grov overtredelse vil vedkommende i tilfelle få et varsel i form av en lapp på bilen før evt. borttauing.

Brannøvelse

Avventer vi på grunn av Koronasituasjon.

 Vaktmesterstilling

Fra neste sommer vil vi ha behov for å ansette ny(e) vaktmester(e), da styret har fått signaler om at minst en av vaktmesterne ønsker å gi seg. Vi ønsker derfor å lufte dette for beboerne for å se om noen kunne tenke seg å jobbe som vaktmester. Det kan være snakk om hel eller deltidstillinger. Det vil bli gitt grundig opplæring hvis noen kunne tenke seg dette. Ta gjerne kontakt hvis dette kan være aktuelt.

Telenor

Styret vil prøve å få forhandlet en ny avtale med Telenor for å få bedre vilkår og høyere hastighet på nettet.

Vedlikehold

Vi har mange skadesaker som behandles for tiden, i første omgang vil det som haster mest bli utbedret først. Det vil også bli laget en rapport over omfanget som vi håper kan bli presentert på årsmøtet neste år. Uansett er det store kostnader knyttet til dette, som borettslaget i første omgang vil måtte dekke selv, men det jobbes også parallelt med dette med å få dekket mest mulig av disse kostnadene. Med dette som bakteppe vil det ikke bli satt i gang andre prosjekter som ikke er nødvendig vedlikehold.

Ellers minner vi om grunning og maling av murvegg på terrassene for de som trenger det. Grunning og maling kan fås hos vaktmester. Det er viktig at beboerne tar sitt ansvar med vedlikehold av terrasser slik at det ikke oppstår unødige skader.

Et lite tips til slutt: På skyvedøren er der en liten klaff på venstre side, som bør låses da det vil bidra til at døren blir helt tett. Ved kraftig regn kan vannet trenge inn gjennom listen hvis ikke dette gjøres.

 

INFO NR. 5 – 2020 FRA STYRET

TIL ANDELSEIERE I HÅNES TERRASSE BORETTSLAG

 

Vaktmesterstilling/Grøntkommité

Fra neste sommer vil det bli behov for ny(e) vaktmester(e). i borettslaget. Styret er veldig interessert i å komme i kontakt med beboere som kan tenke seg denne jobben enten heltid eller deltid.

Vi ønsker også å få tilbakemelding på om noen kunne tenke seg å være med i en «Grøntkommité». Detaljer omkring dette må vi i tilfelle komme tilbake til.Hvis ingen melder sin interesse, må vi leie inn vaktmestertjenester, men ser helst at vi kan ansette noen i borettslaget. Grundig opplæring vil bli i tilfelle gitt i forkant.

Røykvarsling

Minner om at alle skal ha fått en rød kopp, som er plassert i sikringsskapet. Denne må settes på røykvarsleren hvis det er fare for at den blir utløst unødig. Dette gjelder spesielt i forbindelse med oppussing med mye støvutvikling. Setter man full gjennomtrekk i leiligheten vil det også kunne utløse alarmen.

Telenor

Det er inngått avtale med Telenor på nye 36 mnd. og prisen for 75 MB linje og TV vil være kr 377,-.  Det vil komme nye bokser og de gamle vil bli hentet av en kundebehandler fra Telenor som også vil sørge for at utstyret fungerer og gi en veiledning til hver enkelt andelshaver.  Vi kommer tilbake til tidspunkt og utlevering av nytt utstyr.

 Oversikt over beboerne

Vi ønsker å oppdatere oversikten over hvem som er beboer i borettslaget, så sammen med denne info, legger vi ved skjema som vi ber dere fylle ut og legge i styrets postkasse utenfor D inngang i blokk 3.