Hånes Terrasse Borettslag

INFOSKRIV 2023

 

 

INFORMASJONSSKRIV FRA STYRET

Info nr. 1 - 2023  
Til andelseiere i Hånes Terasse Borettslag

…………………………………………………………………………………………………………

1.   Renate Lund har ansvar for utleie av Plommestua. Beboere som ønsker å låne Plommestua, kan kontakte Renate per sms på ukedager på tlf 996 13 336.
2.   Børre Thoresen har ansvar for utleie av tilhengeren. Beboere som ønsker å låne denne, kan kontakte Børre ved å sende sms på ukedager på tlf 952 42 844.
3.   Børre har ansvar for utlån av utstyr fra vaktmesterboden. Han vil føre skriftlig oversikt over utlån. Han kan kontaktes per sms på ukedager.
4.   Når beboere har behov for nye nøkler, kan Børre kontaktes for signering av rekvisisjon. Denne må beboere ta med seg til Norlock, for bestilling av nøkler. Børre kan kontaktes per sms på ukedager for slike henvendelser.
5.   Bruk av vaktmesterboden. Styret ønsker ikke at vaktmesterboden gjøres om til et hobbyrom. Styret vurderer at dette ikke er aktuelt av HMS hensyn.
6.   Brabo vil forløpende utføre de arbeidsoppgavene som vi allerede har en avtale om. Det var full fasadevask på kjøkkensiden i fjor og vurderes å ikke være nødvendig i år. Videre vil Brabo denne våren feie samtlige uteplasser, vaske samtlige rekkverk, områdene med belegningsstein mellom sykkelbodene og på sitteplassene, samt diverse utvendig trapper og murer. Brabo blir også kontaktet i forbindelse med bytte av ødelagte belegningsstein på eiendommen.
7.   Styret jobber videre med spørsmål rundt varmegjenvinning, renovering av Plommestua, nye ytterdører til leilighetene, oppgradering av sykkelbodene og nye postkasser (postkassesystem) i oppgangene.


Så langt styret i forkant får beskjed om arbeidsoppgaver som skal utføres på eiendommen, vil beboere får informasjon om dette i forkant.

 

Det blir dugnad for hele borettslaget

lørdag 13 mai kl 11.00 – 14.00. Oppmøte i Plommestua.

Det blir servert pizza, pinne-is, kaffe og brus ca kl 13.00.

Vi håper på like god oppslutning som i fjor.

Velkommen!

Med vennlig hilsen styret, 27.04.2023.

 

 

 

 

INFORMASJONSSKRIV FRA STYRET

Info nr. 2 - 2023  
Til andelseiere i Hånes Terasse Borettslag

…………………………………………………………………………………………………………

1.  Liv Anita Engdal har ansvar for utlevering av maling til andelshavere, som ønsker å male mur- eller trevegger på egne verandaer. Ved interesse send sms til Liv Anita på ukedager på tlf 469 39 741.
2.  Ad. generalforsamlingen i mars 2023, ble det lagt frem forslag om å fjerne tekst vedrørende TV OG INTERNETT i vedtektene (§ 24), da noen mente at det var tilstrekkelig at dette temaet ble beskrevet i husordensreglene. Det ble hevdet at disse to tekstene omhandlet det samme, men hadde ulik ordlyd. Ved votering på GF, ble det bestemt at teksten i vedtektene fortsatt skulle være der og at teksten i husordensreglene skulle slettes. Ved nærmere ettersyn, ser vi at ved å slette teksten i husordensreglene, mister vi to viktige punkter (punkt 2 og 4) med informasjon, som ikke er berørt i vedtektene. Det ble i styret enstemmig vedtatt å beholde disse to punktene i husordensreglene (§ 9), slik at ikke denne informasjonen går tapt.
3.  Styret ønsker å få oppdatert samtlige skjemaer «Myndighetspålagt beredskapsplan» til hver boenhet. Slike skjemaer finnes allerede i hver oppgang til hjelp for nødetater i krisesituasjoner, men ønskes nå oppdatert.
4.  Styret konstaterer at det er en pågående utfordring i forhold til at noen beboere ikke sorterer søppel jf gitt informasjon ved søppelcontianerne. Styret vil oppfordre beboere til å følge gitte anvisninger. Borettslaget kan bli bøtelagt ved overtredelser. Det vises for øvrig til informasjon om kildesortering på borettslagets hjemmeside.
Ved innkjøp som resulterer i store pappemballasjer, må beboere selv frakte disse til gjenvinningssentral. Dette fordi våre containere kun er ment for pappa/papiravfall i forbindelse med ordinært forbruk i husholdningen.
5.  Det blir brannøvelse for borettslaget tidlig høst 2023. Beboere vil få informasjon i forkant.
6.  Det har vært foretatt linjerydding nedenfor blokk 1. Dette området trenger opprydding og styret jobber for å få det på plass.
7.  Beboere vil bli tilbudt å gjøre seg kjent med/få opplæring i branntavlene. Beboere vil få informasjon om tidspunkt for slik gjennomgang i forkant.
8.  Det blir arrangert grillfest i august 2023. Beboere vil få informasjon om dato, når denne er bestemt.


Styret vil til slutt takke for god oppslutning til samtlige beboere som deltok på dugnaden !
Vi takker Inger Margrethe og Børre som tok ansvar for dagen !


Med vennlig hilsen styret, 24.05.2023.