Hånes Terrasse Borettslag

INFOSKRIV 2023

 

 

INFORMASJONSSKRIV FRA STYRET

Info nr. 1 - 2023  
Til andelseiere i Hånes Terasse Borettslag

…………………………………………………………………………………………………………

1.   Renate Lund har ansvar for utleie av Plommestua. Beboere som ønsker å låne Plommestua, kan kontakte Renate per sms på ukedager på tlf 996 13 336.
2.   Børre Thoresen har ansvar for utleie av tilhengeren. Beboere som ønsker å låne denne, kan kontakte Børre ved å sende sms på ukedager på tlf 952 42 844.
3.   Børre har ansvar for utlån av utstyr fra vaktmesterboden. Han vil føre skriftlig oversikt over utlån. Han kan kontaktes per sms på ukedager.
4.   Når beboere har behov for nye nøkler, kan Børre kontaktes for signering av rekvisisjon. Denne må beboere ta med seg til Norlock, for bestilling av nøkler. Børre kan kontaktes per sms på ukedager for slike henvendelser.
5.   Bruk av vaktmesterboden. Styret ønsker ikke at vaktmesterboden gjøres om til et hobbyrom. Styret vurderer at dette ikke er aktuelt av HMS hensyn.
6.   Brabo vil forløpende utføre de arbeidsoppgavene som vi allerede har en avtale om. Det var full fasadevask på kjøkkensiden i fjor og vurderes å ikke være nødvendig i år. Videre vil Brabo denne våren feie samtlige uteplasser, vaske samtlige rekkverk, områdene med belegningsstein mellom sykkelbodene og på sitteplassene, samt diverse utvendig trapper og murer. Brabo blir også kontaktet i forbindelse med bytte av ødelagte belegningsstein på eiendommen.
7.   Styret jobber videre med spørsmål rundt varmegjenvinning, renovering av Plommestua, nye ytterdører til leilighetene, oppgradering av sykkelbodene og nye postkasser (postkassesystem) i oppgangene.


Så langt styret i forkant får beskjed om arbeidsoppgaver som skal utføres på eiendommen, vil beboere får informasjon om dette i forkant.

 

Det blir dugnad for hele borettslaget

lørdag 13 mai kl 11.00 – 14.00. Oppmøte i Plommestua.

Det blir servert pizza, pinne-is, kaffe og brus ca kl 13.00.

Vi håper på like god oppslutning som i fjor.

Velkommen!

Med vennlig hilsen styret, 27.04.2023.

 

 

 

 

INFORMASJONSSKRIV FRA STYRET

Info nr. 2 - 2023  
Til andelseiere i Hånes Terasse Borettslag

…………………………………………………………………………………………………………

1.  Liv Anita Engdal har ansvar for utlevering av maling til andelshavere, som ønsker å male mur- eller trevegger på egne verandaer. Ved interesse send sms til Liv Anita på ukedager på tlf 469 39 741.
2.  Ad. generalforsamlingen i mars 2023, ble det lagt frem forslag om å fjerne tekst vedrørende TV OG INTERNETT i vedtektene (§ 24), da noen mente at det var tilstrekkelig at dette temaet ble beskrevet i husordensreglene. Det ble hevdet at disse to tekstene omhandlet det samme, men hadde ulik ordlyd. Ved votering på GF, ble det bestemt at teksten i vedtektene fortsatt skulle være der og at teksten i husordensreglene skulle slettes. Ved nærmere ettersyn, ser vi at ved å slette teksten i husordensreglene, mister vi to viktige punkter (punkt 2 og 4) med informasjon, som ikke er berørt i vedtektene. Det ble i styret enstemmig vedtatt å beholde disse to punktene i husordensreglene (§ 9), slik at ikke denne informasjonen går tapt.
3.  Styret ønsker å få oppdatert samtlige skjemaer «Myndighetspålagt beredskapsplan» til hver boenhet. Slike skjemaer finnes allerede i hver oppgang til hjelp for nødetater i krisesituasjoner, men ønskes nå oppdatert.
4.  Styret konstaterer at det er en pågående utfordring i forhold til at noen beboere ikke sorterer søppel jf gitt informasjon ved søppelcontianerne. Styret vil oppfordre beboere til å følge gitte anvisninger. Borettslaget kan bli bøtelagt ved overtredelser. Det vises for øvrig til informasjon om kildesortering på borettslagets hjemmeside.
Ved innkjøp som resulterer i store pappemballasjer, må beboere selv frakte disse til gjenvinningssentral. Dette fordi våre containere kun er ment for pappa/papiravfall i forbindelse med ordinært forbruk i husholdningen.
5.  Det blir brannøvelse for borettslaget tidlig høst 2023. Beboere vil få informasjon i forkant.
6.  Det har vært foretatt linjerydding nedenfor blokk 1. Dette området trenger opprydding og styret jobber for å få det på plass.
7.  Beboere vil bli tilbudt å gjøre seg kjent med/få opplæring i branntavlene. Beboere vil få informasjon om tidspunkt for slik gjennomgang i forkant.
8.  Det blir arrangert grillfest i august 2023. Beboere vil få informasjon om dato, når denne er bestemt.


Styret vil til slutt takke for god oppslutning til samtlige beboere som deltok på dugnaden !
Vi takker Inger Margrethe og Børre som tok ansvar for dagen !


Med vennlig hilsen styret, 24.05.2023.

 

 

 

 

INFORMASJONSSKRIV FRA STYRET

Info nr. 3 - 2023  
Til andelseiere i Hånes Terasse Borettslag

…………………………………………………………………………………………………………

1. Beboerinformasjonsskjema
Vi vil bare minne alle andelshavere om ansvaret den enkelte har til å fylle ut skjemaet «Myndighetspålagt beboerskjema…», som ble utdelt i forrige uke. Selv om det kanskje ikke har vært endringer i din boenhet o.l. de siste årene, ville vi allikevel sette pris på å få et oppdatert skjema. Ved det vil vi kunne vite om nåværende status.

Ferdig utfylte skjemaer legges i postkassen utenfor inngang 3 D.
Kontakt styret på 97692979 dersom du trenger hjelp. Dere som bruker mail og behøver hjelp, kan kontakte styret på post@plommeveien.no

2. Revidert beredskapsplan
I dag får samtlige beboere utlevert en ny beredskapsplan. Vi oppfordrer alle til å lese denne og ta godt vare på den.

3. Vanneansvarlig i hver blokk
Styret vil oppfordre noen beboere til å være med å ta et medansvar for vanning av grøntområder ved egen blokk.

Et slikt ansvar innebærer:

 • Kun vanne på oddetallsdager (grunnet vanningsrestriksjoner).
 • Vanne mellom kl 19.00 – 23.00 (restriksjoner). Man kan godt avslutte vanningen kl 22.00, dersom det blir for sent å vente til kl 23.00.
 • Styret tar ansvar for at det er koblet på to vannspredere ved hver blokk, som står klart til bruk.
 • Oppgaven består i å plassere disse to vannspredere enten i blomsterbedd eller grøntområder foran blokka (ikke bak på den store plenen).
 • Etter ca 1,5-2 timer går man ut og flytter sprederen.
 • Kl 23.00 (eller noe tidligere) slår man av vannet og kveiler slangen opp på rullen og setter dette «bak» nærmeste sykkelbod.
 • Samlet sett tar denne oppgaven ikke mer en 15 - 20 minutter.
 • Slangen står koblet på vannkran mellom sykkelbodene / inntil verandaen.(blokk 1 har tilgang til vannkran ute på plenen).

Vi hadde satt stor pris på om noen kunne tenke seg å ta et medansvar for dette når vi har tørre perioder.   😊 Målet er å få noen beboere per blokk til å samarbeide om dette.

Dersom dette er noe du kan tenke deg å bidra med ta kontakt med styret enten ved å sende en mail til post@plommeveien.no eller legg en lapp i postkassen utenfor 3 D.

Mvh Styret 03.07.2023

 

 

 

 

INFORMASJONSSKRIV FRA STYRET

Info nr. 4 - 2023  
Til andelseiere i Hånes Terasse Borettslag

…………………………………………………………………………………………………………

Revidert beredskapsplan   -   VIKTIG BESKJED

På mandag fikk alle andelshavere utlevert revidert beredskapsplan.
Det er viktig at denne reviderte planen blir byttet ut med den gamle i beboerpermen tilhørende din leilighet.

I den reviderte planen som ble utlevert mandag, var teksten i selve beredskapsplanen unødvendig liten.
Derfor har vi trykket opp et ekstra eksemplar av de tre sidene som dette gjelder, nå med større tekst.

Det er viktig at også denne legges inn i beboerpermen, sammen med heftet som ble utlevert på mandag.

 

Så vil vi oppfordre alle beboere  til å lese godt igjennom beredskapsplanen 😊

Mvh Styret 05.07.2023

 

 

 

 

INFORMASJONSSKRIV FRA STYRET

Info nr. 5 - 2023  
Til andelseiere i Hånes Terasse Borettslag

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Styret vil oppfordre beboere til å bruke hjemmesiden for å gjøre seg kjent med viktig informasjon for borettslaget. Vi gjør oppmerksom på oppdatering av informasjon vedrørende Helse, miljø og sikkerhet - HMS, samt sjekklisten for kontroll av egen boenhet for andelseiere.
 2. VIKTIG BESKJED: Sjekkliste for egenkontroll for andelseiere deles nå ut til hver boenhet og vi foreslår at den legges inn i beboerpermen. Andelseiere bør ta en gjennomgang av listen for egen boenhet én gang per år.
 3. Dersom du ønsker å male egen veranda (treverk eller betong), kan Liv Anita kontaktes for utlevering av maling. Send sms til 469 39 741.
 4. Kafé Plommestua ønsker å starte opp til høsten, der man kan komme på en kaffeprat. Til nå er det to personer som har vist interesse for dette.
 5. Sjekkliste for hver boenhet. Styret har nå fått inn mange utfylte skjemaer og vil oppmuntre de som enda ikke har fylt ut å gjøre det. Utfylt skjema legges i postkassen ved blokk 3D.
 6. Vi vil oppfordre beboere til å ikke å kaste matrester i søppelbøttene på utsiden av blokkene. Dette for å forhindre videre problem med at fugler drar ut søpla.

Med vennlig hilsen Styret, 01.08.2023.

 

 

INFORMASJONSSKRIV FRA STYRET

INFO NR 6

Her følger en sjekkliste med en del spørsmål vedrørende din boenhet.

Hver andelseier får utlevert denne sjekklisten, slik at man årlig kan gjennomføre en sjekk/kontroll av egen boenhet.

På denne måten vil du kunne følge opp egen boenhet i forbindelse med ditt elektriske anlegg, brannsikkerhet m.m.

Med vennlig hilsen Styret 05.08.2023

 

SJEKKLISTE FOR EGENKONTROLL  

 

·        Er låsen til sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass?

 

 

·        Ligger den røde plastikkhetta til røykvarsleren i sikringsskapet?

 

 

·        Oppbevares uvedkommende ting i sikringsskapet?

 

 

·        Er kurser/brytere merket og lette å lokalisere?

 

 

·        Sjekker du om sikringene dine er skikkelig tilskrudd én gang i året (gjelder gamle sikringsskap)? Dette bør du gjøre før det blir kalt ute/vinter. Hvis sikringselementene er unormalt varme må du kontakte en autorisert elektriker.

 

 

·        Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk?

 

 

·        Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld?

 

 

·        Trekker du ut strømledninger når du reiser på ferie?

 

 

·        Etterser du elektriske ledningsopplegg med jevne mellomrom?

Ved feil på den faste installasjonen, kontakt autorisert elektro-installatør.

 

 

·        Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner/varmepumpe tildekket?

 

 

·        Slår du alltid av platen på komfyren?

 

 

·        Bruker du vifteovner som permanent varmekilde?

 

 

·        Bruker du sterkere lyspærer i lamper enn det den er beregnet for?

 

 

·        Bruker du skjøteledning til annet enn lamper?

Bruker du skjøteledning som fast installasjon kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste stikkontakter.

 

 

·        Renser du filteret i tørketrommelen/kjøkkenventilatoren jevnlig?

 

 

·        Har du byttet batteriet på røykvarsleren, dersom du har en slik?

 

 

·        Har du sjekket brannslokkingsapparatet? Snudd apparatet og ristet det litt, sjekket at splinten er intakt og at pila på meteret står på grønt?

 

 

·        Kontrollert eventuell egen brannslange, ved å rulle den ut og sjekke gjennomstrømning?

 

 

·        Oppbevares brannfarlig stoffer, som gass, propan og bensin, på loft, i bod eller under terrengnivå? Alle brannfarlige stoffer må stå skyggefullt og ute.